gieffektivt.no

Årsrapport 2020

2020 var et nytt år med stor vekst og solid innsats fra alle våre frivillige. Her kan du lese mer om hvordan det gikk.
I 2020 samlet vi inn 70% mer enn i 2019.
Takk til alle dere som gir!


Vi har det siste året arbeidet aktivt for å utvide nettverket vårt. Veksten i faste månedlige givere har vært enorm, flere dyktige frivillige har blitt med i prosjektet, vi har rekruttert nye styremedlemmer, og vi har gitt filantropisk rådgivning til flere personer med interesse av å gi store beløp.

Det er svært motiverende for oss å videreutvikle gieffektivt.no med en stadig større gruppe givere. Sammen gjør vi verden bedre!

Er du interessert i å bidra? Ikke nøl med å ta kontakt!
Kristine B. Fredriksen
Styreleder i Stiftelsen Effekt
6 426 045 kr
samlet inn til våre anbefalte organisasjoner i 2020
gjennom gieffektivt.no sine donasjonskanaler
Donasjoner i 2020 har blant annet bidratt til:
62-105 liv reddet

gjennom malarianett fra Against Malaria Foundation
72 000 barn unngår parasittsykdommer
gjennom skolemedisineringsprogrammer utviklet av SCI foundation
og 49 000 barn unngår blindhet
gjennom A-vitamintilskudd fra Helen Keller International
2 av 3 kroner til vår standard anbefaling

Hele 63% av våre innsamlede midler gikk til GiveWells Maximum Impact Fund. Disse pengene fordeler GiveWell slik de mener pengene kan utgjøre størst forskjell (følg lenken for å se fordelingen). Resterende 37% ble fordelt direkte til ulike organisasjoner.
Veksten fortsetter!

2020 ble nok et år med innsamlingsrekord for gieffektivt.no. En så rask vekst gir grunn til optimisme for fremtiden, og spesielt ettersom vi i 2021 vil forsøke å vokse enda raskere.

Store på Facebook-kampanjer

Selv om summen på 751,710 kr kun utgjorde 12% av årets innsamling, ligger gieffektivt.no på nivå med flere av Norges største bistands-organisasjoner hva gjelder Facebook-donasjoner.


*Tallene inkluderer ikke givere gjennom Facebook.
900
unike registrerte givere

*Inkluderer ikke givere gjennom Facebook (1476 givere)
4,996
unike donasjoner

.Følg med på innsamlingstallene våre i sanntid!
Vi ønsker mest mulig åpenhet, og nå kan du når som helst se våre innsamlingstall og annen data og analyse i scorecardet vårt, som oppdateres ukentlig.

Våre givere sparte totalt 1,1 millioner kroner i skatt i 2020 pga skattefradrag for donasjoner via gieffektivt.no. Både privatpersoner og selskaper kan få fradrag for opptil 50 000 kr per år. Les mer her.
Svensk søsterorganisasjon
I slutten av november 2020 startet geeffektivt.se opp, med hjelp av oss, og samlet inn over 350 000 SEK før året var omme! Vi gleder oss til å se hva de kan få til i 2021.
Styremedlemmer
Følgende personer er eller var i 2020 en del av styret i Stiftelsen Effekt, altså de som står bak gieffektivt.no. For kontakt, bruk e-post: styreleder@gieffektivt.no
Kristine B. Fredriksen
Daglig leder i Ocean Oasis AS
(Styreleder)
Valgt inn i styret 2020
Trygve Ottersen
Områdedirektør, FHI (Cand.med. PhD)

Valgt inn i styret 2020
Anine Andresen
Eventkoordinator, Centre for Effective Altruism

Valgt inn i styret 2016
Håkon Harnes
Utvikler for Eiendomsverdi AS

Valgt inn i styret 2020. Har jobbet frivillig som utvikler for Stiftelsen Effekt i flere år
Eirik Mofoss
Finanspolitisk rådgiver for Høyres Stortingsgruppe.

Valgt inn i 2018. Gikk ut av styret i april 2020.
Våre frivillige
Andreas S. Normann
Overingeniør i VAV, Oslo kommune
Daglig leder i Stiftelsen Effekt
e-post: post@gieffektivt.no
Eirin Evjen
Generalsekretær i Effektiv Altruisme Norge
Administrasjon
Marte Hovdenak
Administrativt ansatt i Effektiv Altruisme Norge
Administrasjon
Jens-Fredrik Nakken
Lektor

Sosiale medier
Philip Hall Andersen
Student ved NTNU
Teknisk drift og utvikling
Rebekka Aadland
Utvikler i Swedbank Pay
Teknisk drift og utvikling
Vegard Blindheim
Utvikler i Picterus AS
Utvikling
Maria K. E. Bækkelie
Tjenestedesigner i DNB
Design
Måloppnåelse i 2020
Styret i Stiftelsen Effekt satte følgende strategiske mål for året:
Samle inn minst 7 000 000 kr til våre formål
Delvis oppnådd. Totalt innsamlet: 6 426 279 kroner. Veksten i innsamlede midler var på 70%, og stammer hovedsakelig fra at vi har fått flere nye donorer.

Størstedelen av midlene kom inn i løpet av giversesongen, i tråd med forventningene. Vi lyktes i å re-aktivisere folk som har holdt store juleinnsamlinger tidligere , og fikk god aktivitet rundt Facebook-innsamlinger.

Øke eksponeringen av gieffektivt.no (f.eks. gjennom betalt markedsføring)
Oppnådd. Vi har testet Google Ads, YouTube, boosting på Facebook, bannerannonser på nettaviser, podkastannonser på brede og smale podkaster. Google Ads og annonser på smale podkaster har gitt de mest lovende resultatene.
Se på mulighetene for å søke driftsstøtte eksternt til å skalere opp
Oppnådd. Vi lyktes med å få 30 000 USD i støtte fra EA Infrastructure Fund til å ansette noen, og rekrutterte en ansatt ressurs til å støtte arbeidet rundt giversesongen og januar (med omtrent to månedsverk). Dette gav nyttige erfaringer og midler som kan nyttes til en eventuell ny ansettelse i 2021 (oppdatering mars 2021: vi har ansatt en daglig leder!). Vi har fremdeles rom for videre undersøkelser av mulighetene for ekstern finansiering.
Rekruttere givere fra "major donors"-segmentet, og få inn minst én giver som gir 500 000 kroner eller mer i 2020
Oppnådd. Vi har vært i kontakt med ulike personer fra dette segmentet, og fikk en donasjon på 500 000 kroner (til SCI Foundation) fra en av disse. Vi har også bygd relasjoner som vi tror kan vise seg verdifulle på litt lengre sikt, i 2021 eller senere.
Prioritere arbeid med automatisering av donorpleie og regnskapsføring
Oppnådd. Våre frivillige (inkludert to nye svært aktive i 2020) har arbeidet jevnlig med å videreutvikle og vedlikeholde systemene våre. Vi har blant annet gjennomført integrasjon med Vipps sitt API, utviklet funksjonalitet for å få tilsendt donasjonshistorikk, tilrettelagt for anonyme donasjoner, implementert en ny widget og startet arbeidet med å implementere Avtalegiro.

Regnskapsføring gjennomføres nå av EA Norges regnskapsansvarlig, noe som fungerer svært godt. Vi har forbedret prosessen for å registrere bank u/KID donasjoner noe i år. Ellers er registrering av donasjoner gjennom den nye Vipps på Nett-løsningen helautomatisk, som er en ganske betydelig effektivisering (av administrasjonstid).
Effekt har etablert ideen om å gi effektivt i en ny målgruppe
Ikke oppnådd. Vi har ikke lagt ressurser i å nå en spesifikt definert målgruppe som vi kan følge over tid.
Effekt sin virksomhet er velorganisert, baserer seg på frivillige som får god opplæring og oppfølging, og er ikke uheldig avhengig av enkeltpersoner
Delvis oppnådd. Vi har holdt frivilligmøter på jevnlig og forutsigbar basis, med varierende oppmøte. I forbindelse med giversesongen ansatte vi en person i to måneder, som i det daglige ble fulgt opp av EA Norge og styreleder i Effekt. I utgangspunktet ønsket vi å rekruttere en ressurs for en lengre periode, for å avlaste frivillig daglig leder, men dette lyktes vi ikke med. Vi har fortsatt rom for tydeligere rollefordeling blant de som bidrar, og driften er fremdeles uheldig avhengig av enkeltpersoner.
Gjennomføre undersøkelser av donorgruppen
Ikke oppnådd. En donorundersøkelse ble imidlertid sendt ut i januar 2021, med resultater forventet i mars.
Mål for 2021
12 millioner kroner
... til våre anbefalte organisasjoner. Det betyr en økning på 87% fra 2020, et ambisiøst mål. Vi håper du vil hjelpe oss å klare det!
Ansette en lønnet daglig leder
...i en langsiktig heltids- eller deltidsstilling, fortrinnsvis noen med erfaring innen administrasjon, teknisk utvikling og/eller markedsføring.
Økt koordinasjon
...mellom de som er involvert i prosjektet gjennom rollebeskrivelser, forventningsavklaringer og definerte mål-eiere.
Økt synlighet i media
Minst syv medieoppslag.
Flere store givere
Vi er heldige som får videreføre tusenvis av donasjoner hvert år, i ulike størrelser. I år vil vi forsøke å også få med oss enda flere givere som gir veldig store beløp.
Bedre brukervennlighet
I første rekke står implementering av Avtalegiro, samt ferdigimplementering og lansering for faste betalinger med Vipps.
Søke ekstern støtte
...med realistisk håp om å kunne finansiere en 0,5 heltidsekvivalent.
Langsiktig strategi
Styret skal utarbeide et enkelt strategidokument for Stiftelsen Effekts langsiktige arbeid, innenfor stiftelsens formål.
Støtte søsterprosjekter
...i andre nordiske land.
Resultatregnskap 2020
gieffektivt.no er en merkevare under Stiftelsen Effekt, drevet i samarbeid med Effektiv Altruisme Norge. Begge organisasjoner får sine regnskap godkjent av revisor. Dette regnskapet er for Stiftelsen Effekt.

Vi gjør oppmerksom på at tallene her ikke stemmer overens med tallene på innsamlet beløp ellers i årsrapporten.
På inntektssiden skyldes dette at donasjoner gjennom gieffektivt.no i slutten av 2020 ikke blir overført til Stiftelsen Effekt før i starten av 2021. Tilsvarende på utgiftssiden: donasjoner til våre anbefalte organisasjoner samles opp og overføres med jevne mellomrom. Slik minimerer vi transaksjonskostnader.

Dette innebærer at deler av de regnskapsførte utgiftene i 2020 faktisk kom inn i 2019, og at donasjoner for desember 2020 først overføres videre i 2021. Ta kontakt dersom du har spørsmål til dette.
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

Offentlige tilskudd
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Lønns- og personalkostnader
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader


DRIFTSRESULTAT


FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt
Valutagevinst
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter


Finanskostnader

Valutatap
Sum finanskostnader

NETTO FINANSPOSTER


ORDINÆRT RESULTAT FØR
SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat
ORDINÆRT RESULTAT


ÅRSRESULTAT


OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
2020

175 927
6 921 708 *
7 097 6350 **
4 885 563 ***
4 885 563


2 212 071
733
32 221
594
33 5498 508
8 508

25 040
0
2 237
112

2 237 1122 237 112
2 237 112
2019

105 648
2 383 909
2 489 557


0
2 715 469
2 715 469

-225 912
959
774
393
2 12510 398
10 398

-8 272
0
-234 184

-234 184-234 184
-234 184
* Annen driftsinntekt - Mottatte gaver og donasjoner til oppfyllelse av stiftelsens formål utgjør kr 6 914 137. Av disse er kr 6 743 267 gitt av Effektiv Altruisme Norge, vår samarbeidspartner som drifter gieffektivt.no (og dermed tar imot donasjoner). I tillegg til regnskapsførte inntekter er det samlet inn kr 55 440 direkte til vår anbefalte organisasjon Against Malaria Foundation fasilitert av oss. Effektiv Altruisme Norge har også mottatt kr 152 685 gjennom samarbeidet med gieffektivt.no i 2020, som ikke var overført til Stiftelsen Effekt per 31.12.2020. Disse summene teller vi også med i oppnåelsen av vårt formål, selv om de ikke gir seg utslag i stiftelsens årsregnskapet for perioden.
** Lønn- og personalkostnader - Det er ikke utbetalt styrehonorar i stiftelsen. Det ble heller ikke utbetalt lønn til daglig leder, siden jobben ble utført på frivillig basis i 2020.
*** Annen driftskostnad - I summen inngår tilskudd til organisasjoner som oppfyller Stiftelsen formål med kr 4 689 672
Balanseregnskap 2020
EIENDELER
Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Fordringer
Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER


EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

SUM EGENKAPITAL


GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM GJELD


SUM EGENKAPITAL OG GJELD
2019


398 893
442 161
841 054
841 054

838 391
838 391
838 391
2 663
2 663
2 663


841 054
2020


3 144 463
0****
3 144 463
3 144 463
3 075 503*****
3 075 503
3 075 50368 960
68 960
68 960

3 144 463
**** Fordringer - Grunnet en praktisk endring i samarbeid med Effektiv Altruisme Norge mottar Stiftelsen Effekt normalt ikke lengre donasjoner direkte gjennom Vipps eller Facebook (men via Effektiv Altruisme Norge), som tidligere har vært kilder til fordringer i årsregnskapet.
***** Annen egenkapital

Kombinér hodet og hjertet
Vi anbefaler bistandstiltak som når mange, har godt evidensgrunnlag og som ikke minst drives av organisasjoner som er opptatt av åpenhet og læring.

Følg lenkene under for å lese mer om våre anbefalte organisasjoner, eller for å gi en gave i dag:
Icons made by Good Ware from www.flaticon.com licensed by Creative Commons BY 3.0
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, altså tekstfiler plassert på datamaskinen din, for å hjelpe til å analysere hvordan brukere benytter seg av nettsiden. Vi benytter denne informasjonen til å gi våre brukere en best mulig tjeneste.
Ok, ikke vis igjen
Close